Særskilt tilrettelagt opplæring

Vi legger til rette for din læring

Ansatte ved Feiring videregående skole representerer mange ulike profesjoner og kompetanser, og jobber tverrfaglig i dialog med deg for å legge best mulig til rette for din læring. Vi ønsker at du skal oppleve at du får hjelp til å løse en utfordring (enten pedagogisk, helsemessig eller sosialt) før det blir et altoverskyggende problem som får konsekvenser for læringen og skolegangen din.

Målet er kompetansebevis eller vitnemål

Gjennom særskilt tilrettelagt opplæring hjelper vi deg som ikke har klart å gjennomføre videregående utdanning i den offentlige skolen frem til et kompetansebevis eller vitnemål.

Vi har fokus på å bruke ressursene i den daglige skoledriften på direkte elevrettet arbeid. Skolen har fleksible lærerressurser, utvidet spesialpedagog- og rådgiverressurs og dynamisk nivådifferensiert opplæring som varierer i henhold til faglige emner og elevers faglige behov. Lærerressursen benyttes til elevtilpasset opplæring gjennom pedagogisk samarbeid og dialog med hver enkelt elev.

Skolen legger også stor vekt på gode og varierte fysiske og materielle løsninger som muliggjør pedagogisk fleksibilitet.

Pedagogisk støtteapparat

Elever som søker seg til Feiring videregående skole har ofte hatt ulike faglige støttetilbud i tidligere skolegang. Noen har hatt oppfølging fra PPT og har hatt en IOP med egne læremål. Mange har også opplevd å få mye av undervisningen sin utenfor klasserommet sammen med egen lærer eller assistent.  

Her på Feiring videregående skole ønsker vi at alle skal få tilrettelagt sin skolesituasjon på en slik måte at det ikke er nødvendig med egne grupper eller lærere. Vårt mål er at alle elevene skal ha undervisning sammen med klassen sin. Vår erfaring er at mange elever som har hatt behov for en IOP tidligere, opplever å lykkes på Feiring uten avvik fra læreplanen.  

Noen ganger opplever skolen og eleven at det er behov for støtte utover det som tilbys gjennom vår modell. Da opprettes et samarbeid med PPT i hjemfylket for å løse disse utfordringene.  Vi samarbeider også tett med eksterne instanser som PP-tjenesten, NAV, DPS, BUP, fastlege og andre, der det er nødvendig. Det er viktig at eleven opprettholder eventuelt samarbeid med lege og behandlingsapparat mens du går på Feiring vgs. Om ønskelig, kan skolen være en del av et samarbeidsteam eller en ansvarsgruppe du har fra før

Miljøtilbud

I tillegg til den pedagogiske tilretteleggingen har Feiring vgs. også et døgndrift-basert miljøtilbud. Miljøterapeutene våre har bred og solid kompetanse, og de samarbeider tett med eleven og pedagogene for å sikre at oppfølging, i og utenfor skoletida, på en måte som gjør det lettere å nå sine mål - om det er kompetansebevis, vitnemål, å få læreplass, bli lærekandidat, få seg jobb etc.

Et viktig fundament for miljøarbeidet på Feiring vgs. er betydningen av fysisk aktivitet, sosialt samvær, riktig kosthold og gode hverdagsrutiner for å fremme god fysisk og psykisk helse. I samarbeid med elevene blir det arrangert en rekke aktiviteter på ettermiddagstid og i helgene. Disse aktivitetene er et tilbud til alle skolens elever – både de som bor på skolen og de som ikke gjør det.

Skolen tilbyr ikke helsebehandling. Støttevirksomheten ved skolen har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak.  

Det er viktig at elever som har behov for behandling fortsetter med dette utenfor skolen mens de går her.