Særskilt tilrettelagt opplæring

Vi legger til rette for din læring

Ansatte ved Feiring videregående skole representerer mange ulike profesjoner og kompetanser, og jobber tverrfaglig i dialog med deg for å legge best mulig til rette for din læring. Vi ønsker at du skal oppleve at du får hjelp til å løse en utfordring (enten pedagogisk, helsemessig eller sosialt) før det blir et altoverskyggende problem som får konsekvenser for læringen og skolegangen din.

Målet er kompetansebevis eller vitnemål

Gjennom særskilt tilrettelagt opplæring hjelper vi deg som ikke har klart å gjennomføre videregående utdanning i den offentlige skolen frem til et kompetansebevis eller vitnemål.

Vi har fokus på å bruke ressursene i den daglige skoledriften på direkte elevrettet arbeid. Skolen har økt lærertetthet, utvidet spesialpedagog- og rådgiverressurs og dynamisk nivådifferensiert opplæring som varierer i henhold til faglige emner og elevers faglige behov. Lærertettheten benyttes til elevtilpasset opplæring gjennom pedagogisk samarbeid og dialog med hver enkelt elev.

Skolen legger også stor vekt på optimale fysiske og materielle løsninger som muliggjør pedagogisk fleksibilitet.

Støtteapparat

I tillegg til den pedagogiske tilretteleggingen har Feiring vgs. også et døgndrift-basert miljøtilbud. Miljøterapeutene våre har bred og solid kompetanse, og de samarbeider tett med deg og pedagogene for å sikre at du følges opp, i og utenfor skoletida, på en måte som gjør det lettere for deg å nå dine mål - om det er kompetansebevis, vitnemål, å få læreplass, å bli lærekandidat, å få deg jobb etc. Vi samarbeider også tett med eksterne instanser som PP-tjenesten, NAV, DPS, BUP, fastlege og andre.

Skolen tilbyr ikke helsebehandling. Støttevirksomheten ved skolen har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak.  

Det er viktig at elever som har behov for behandling fortsetter med dette utenfor skolen mens de går her.

Et viktig fundament for miljøarbeidet på Feiring vgs. er betydningen av fysisk aktivitet, sosialt samvær og riktig kosthold for god fysisk og psykisk helse. I samarbeid med elevene blir det arrangert en rekke aktiviteter på ettermiddagstid og i helgene. Disse aktivitetene er et tilbud til alle skolens elever – både de som bor på skolen og de som ikke gjør det.