Særskilt tilrettelagt opplæring

Vi legger til rette for din læring

Ansatte ved Feiring videregående skole representerer mange ulike profesjoner og kompetanser som vil arbeide tverrfaglig i dialog med deg for å legge best mulig til rette for din læring. Vi ønsker at du skal oppleve at du får hjelp til å løse en utfordring (enten pedagogisk, helsemessig eller sosialt) før det blir et altoverskyggende problem som får konsekvenser for din læring og skolegang.

Målet er kompetansebevis eller vitnemål

Gjennom særskilt tilrettelagt opplæring for deg som har dokumentert tilretteleggingsbehov, hjelper vi deg (som gjerne ikke har klart å gjennomføre videregående utdanning i den offentlige skolen) frem til et kompetansebevis eller vitnemål.

Vi bruker ressursene i vår daglige skoledrift etter en modell der fokus er lagt på det direkte elevrettede arbeidet. Det vil si at vi har økt lærertetthet, utvidet rådgiverressurs, spesialpedagoger, samt organisatoriske tilbud som "dynamisk nivådifferensiert opplæring" som varierer iht. faglige emner og dine faglige behov. Lærertettheten skal nyttes til elevtilpasset opplæring gjennom pedagogisk samarbeid både i planleggings-, gjennomførings- og evalueringsfasen av undervisningen.

Skolen legger også stor vekt på optimale fysiske og materielle løsninger som muliggjør pedagogisk fleksibilitet.

Sosialmedisinsk hjelpeapparat

I tillegg til den særskilt tilrettelagte opplæringen innbefatter skolegangen ved Feiring vgs også det døgndrift-baserte sosialmedisinske tilbudet. Dette tilbudet omfatter bred profesjonell kompetanse som samarbeider tett med deg og pedagogene for å sikre at du får den oppfølging som er nødvendig (i og utenfor skoletiden) for at du skal nå dine mål - om det er kompetansebevis, vitnemål, å få lærlingplass, å bli lærekandidat, få deg jobb i det ordinære jobbmarkedet, å få deg et tilrettelagt jobbtilbud etc. Dette krever tett samarbeid også med eksterne instanser som PP-tjenesten, NAV, DPS, BUP, fastlege og andre.

Støttevirksomheten ved Feiring vgs skal hjelpe deg til å klare å gjennomføre utdanningen din ved skolen og gjøre deg klar til å fungere i arbeidslivet – eller videre studier – med dine spesifikke funksjonsutfordringer.

Et viktig moment i det sosialmedisinske tilbudet er at dette skal være til støtte for eleven, med andre ord:

Skolen tilbyr ikke helsebehandling – støttevirksomheten ved skolen har fokus på helseutvikling gjennom forebyggende tiltak.  

Et bærende prinsipp i det målrettede miljøarbeidet på Feiring vgs er betydningen av fysisk aktivitet, sosialt samvær og riktig kosthold som virkningsfulle tiltak for positiv helseutvikling. Det vil derfor bli arrangert mange ulike aktiviteter for elevene på ettermiddagstid, som ansatte tilrettelegger og også deltar i. Disse aktivitetene er et tilbud til alle skolens elever – både de som bor på skolen og de som ikke gjør det.